نمونه سوالات ویژه

ریاضی هفتم

دانلود

نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم
راهبرد های حل مسئله/96-95

دانلود

نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عدد های صحیح

دانلود

نمونه سوال فصل سوم ریاضی هفتم - جبر ومعادله

دانلود

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی هفتم - هندسه واستدلال

دانلود

نمونه سوال فصل پنجم ریاضی هفتم - شمارنده ها واعداد اول

دانلود

نمونه سوال فصل ششم ریاضی هفتم -سطح وحجم

دانلود

نمونه سوال فصل هفتم ریاضی هفتم
توان و جذر/96-95

دانلود

نمونه سوال فصل هشتم ریاضی هفتم -بردار و مختصات

دانلود

نمونه سوال فصل نهم ریاضی هفتم -آمار و احتمال

ریاضی هشتم

دانلود

نمونه سوال فصل اول ریاضی هشتم-عدد های صحیح وگویا

دانلود

نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم-حساب عدد های طبیعی

دانلود

نمونه سوال فصل سوم ریاضی هشتم-چند ضلعی ها

دانلود

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی هشتم-معادله

دانلود

نمونه سوال فصل پنجم ریاضی هشتم-بردار ومختصات

دانلود

نمونه سوال فصل ششم ریاضی هشتم-مثلث

دانلود

نمونه سوال فصل هفتم ریاضی هشتم-توان و جذر

دانلود

نمونه سوال فصل هشتم ریاضی هشتم-آمار و احتمال

دانلود

نمونه سوال فصل نهم ریاضی هشتم-دایره

ریاضی نهم

دانلود

نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم - مجموعه ها

دانلود

نمونه سوال فصل دوم ریاضی نهم

دانلود

نمونه سوال فصل سوم ریاضی نهم -

دانلود

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی نهم -